Bestsellery
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin
REGULAMIN   SKLEPU INTERNETOWEGO 
MALYOGROD.PL
 
SPIS   TREŚCI: 
1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.       SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.       KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.       REKLAMACJA PRODUKTU 
7.       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ   ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.     DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym   www.malyogrod.pl prowadzony jest przez ROMAN SIEWIERA prowadzącą działalność   gospodarczą pod firmą JOMIRO ROMAN SIEWIERA wpisaną do Centralnej Ewidencji i   Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej   przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca   wykonywania działalności i adres do doręczeń: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL, NIP 668-139-93-99,   REGON 100469248, adres poczty elektronicznej: malyogrod@malyogrod.com, numer   telefonu: 609172122
1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak   i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt.   11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). 
1.3.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją   postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe   przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w   Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.   Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w   ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4.      Definicje:
1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni   ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym   umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny   w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności   poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków   Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,   a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także   osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba   prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,   której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć   Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964   nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem   podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym   Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz   informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna   świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,   która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne   otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera   zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie   Internetowym.
1.4.8.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem   Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem   internetowym: www.malyogrod.pl
1.4.11.   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ROMAN SIEWIERA prowadząca działalność gospodarczą   pod firmą JOMIRO ROMAN SIEWIERA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji   o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez   ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca   wykonywania działalności i adres do doręczeń: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL, NIP 668-139-93-99,   REGON 100469248, adres poczty elektronicznej: malyogrod@malyogrod.com, numer   telefonu: 609172122
1.4.12.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między   Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez   Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14.   USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności   prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie   obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do   czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna   nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -   korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.15.   USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach   konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.16.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza   Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze   Sprzedawcą.
2.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi   Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech   kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,   (2) kliknięciu pola „Załóż konto”   oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link   potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.   W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę   następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,   numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty   elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku   Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy   oraz numeru NIP.
2.1.1.1.     Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas   nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania   przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego   żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty   elektronicznej na adres: sklep@sklepshoper.pl lub też pisemnie na adres: ul.   Przykładna 3c/5, 82-200 Shoperowo.
2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z   momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka   w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta   łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i   (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza   Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji   wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi   komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W   Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących   danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer   domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty   elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy   Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy   Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami   niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
2.1.2.1.     Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz   ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za   jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania   Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 
2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce   „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty   elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i   kliknięciu pola „Zapisz się”.   Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego   checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca   zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1.     Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas   nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania   przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez   wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem   poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepshoper.pl lub też pisemnie na   adres: ul. Przykładna 3c/5, 82-200 Shoperowo.
2.2.        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem   teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop   lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do   poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji   11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji   7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana   minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce   internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu   Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze   poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej   Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania   danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz   dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę   oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z   wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i   7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 
2.4.2.      pisemnie na adres: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL;
2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   malyogrod@malyogrod.com;
2.4.4.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i   okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i   daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych   kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie   reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę   jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z   pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,   nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
3.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą   następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza   Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego   podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z   podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach   dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o   innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na   stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w   chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się   Umową Sprzedaży.
3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za   pomocą Formularza Zamówień
3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim   złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2   Regulaminu. 
3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie   oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie   otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez   przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w   trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która   zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego   przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą   otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa   Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści   zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego   Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi   wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy   Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym   Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z   tytułu Umowy Sprzedaży: 
4.1.1.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2.1.     Bank: MultiBank.
4.1.2.2.     Numer rachunku: 50 1140 2017 0000 4202 0769 9319.
4.2.        Termin płatności:
4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, Klient obowiązany jest   do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy   Sprzedaży. 
4.2.2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze   przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze   przesyłki.
5.     KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1.        Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa   Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za   transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na   stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty   dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w   tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową   Sprzedaży. 
5.3.        Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby   dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1.      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.3.2.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta   wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie   składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych   terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który   jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy   Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, ą - od dnia   uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia   zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.5.      Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do   odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który   jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru   Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie   składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez   Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, - od dnia   uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy   odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.     REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014   ROKU)
6.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem   Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są   określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w   Kodeksie Cywilnym.
6.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez   wad. Szczegółowe informacje dotyczące   odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są   określone na stronie Sklepu Internetowego w   zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1.      pisemnie na adres: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL;
6.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   malyogrod@malyogrod.com;
6.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1)   informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności   rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu   do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo   odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego   reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez   Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i   nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie,   nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak   ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca   uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do   reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień   Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie   dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez   Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres NOWY BEDOŃ   UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPL. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady,   rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez   Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony   zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu   Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6   Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do   reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza   prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego   zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu   wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
7.     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ   ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez   Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji   i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w   siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników   konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy   ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod   następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe   możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i   dochodzenia roszczeń:
7.2.1.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu   konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o   Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o   rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin   organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa   rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie   określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów   konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji   Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji   Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania   mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a   Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej   przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach   oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów   Inspekcji Handlowej.
7.2.3.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie   rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z   bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)   rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych   należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie   Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów   pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez   Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email   porady@dlakonsumentow.pl.
8.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY   ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14   dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia   kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania   terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o   odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
8.1.1.      pisemnie na adres: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL;
8.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   malyogrod@malyogrod.com;
8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w   zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru   formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do   przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w   posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,   a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są   dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie   ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym   dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie   pierwszego z Produktów;
8.3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę   uważa się za niezawartą.
8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w   terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o   odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego   płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów   wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy   zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje   zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,   chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie   wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował,   że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem   płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem   lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od   tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie   14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt   Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru,   chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania   terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może   zwrócić Produkt na adres: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL.
8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości   Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza   konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od   umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły   sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest   zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych   kosztów.
8.8.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie   konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,   konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania,   ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.   Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,   z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub   wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość   rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie   przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną   zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,   że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;   (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad   którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem   terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w   której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany   według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego   zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest   Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do   użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w   zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić   ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli   opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem   świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,   zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem   świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy   zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po   upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi   Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby   Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub   konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których   wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne   niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy   przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;   (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo   programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie   zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków   lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji   publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do   celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług   związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub   kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;   (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku   materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą   konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu   go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1.        Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim   zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2.        Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy   Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni   kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym   wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta   niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3.        W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca   ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania   przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta   sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4.        Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi   przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z   Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia   Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,   ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do   wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5.        W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem   przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w   czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,   że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany   jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności   przewoźnika.
9.6.        Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność   Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem   zostaje wyłączona.
9.7.        W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze   skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie   Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8.        Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do   Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę   prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak   również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz   kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty   jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w   stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe   szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności   z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego   konsumentem.
9.9.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą,   a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi   właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10.         DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów   zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
10.2.    Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez   administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z   wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o   świadczenie Usługi Elektronicznej, 
10.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu   Internetowego: 
10.3.1.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy   przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane   dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu   przesyłki na zlecenie Administratora.
10.4.    Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych   oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na   przykład: 
10.4.1.   pisemnie na adres: NOWY BEDOŃ UL. OKRĘŻNA 6 95-020 ANDRESPOL;
10.4.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   malyogrod@malyogrod.com
10.5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie   wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy   Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem   możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży   lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo   na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
11.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku   polskim.
11.2.    Zmiana Regulaminu:
11.2.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych   przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw   - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień   niniejszego Regulaminu. 
11.2.2.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze   ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin   wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384   oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo   powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni   kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu   skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem   obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym   charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą   w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących   konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności   zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone   Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają   zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w   szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą   elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);   dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi   konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.   (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie   obowiązującego prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl